Recipe: Appetizing 匈牙利式炖鸡肉 Chicken Paprika

匈牙利式炖鸡肉 Chicken Paprika. Paprika là loại gia vị nghiền được làm từ quả đỏ của một thứ lớn hơn và ngọt hơn của cây Capsicum annuum, còn được gọi là ớt chuông hay ớt ngọt. Thứ phổ biến nhất được dùng để làm paprika là ớt cà chua, đôi khi còn được cho thêm một số các thứ khác cay nồng hơn, ớt, và ớt cayenne. Chicken Soup Avgolemono是希腊圣诞节晚餐的第一道菜,汤中有鸡肉、柠檬、鸡蛋和大米混合,酸 饼干(Ho Kifli),又被称为匈牙利的月饼、罂粟籽布丁(Makosguba). 辣椒粉炖鱼汤:Halaszle是匈牙利圣诞晚餐中必不可少的一道主菜,是用红辣椒粉熬制的,汤汁色彩鲜.

匈牙利式炖鸡肉 Chicken Paprika Check the latest Cryptocurrency Prices, Graphs, Cryptocurrency Exchanges ATH, Developer Teams, Community Statistics, Coin Market Caps. 盛入碗中,即可。 鸡肉炖土豆的版权归作者所有,没有作者本人的书面许可任何人不得转载或使用其中整体或任何部分内容。 瑞典 Sweden. 奧地利 Austria. 匈牙利 Hungary. 马德里乱炖. the chicken's expression makes this more funny than it should be. You try to get three bucks into a convenience store without a salt lick. You can cook 匈牙利式炖鸡肉 Chicken Paprika using 8 ingredients and 7 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of 匈牙利式炖鸡肉 Chicken Paprika

 1. You need of 鸡肉 Chicken (300g).
 2. You need of 马铃薯 Potato (2).
 3. It’s of 萝卜 Carrot (1).
 4. It’s of 番茄 Tomato (1).
 5. Prepare of 大葱 Onion (Half).
 6. You need of 辣椒粉 Paprika powder.
 7. It’s of 牛油 Butter.
 8. You need of 酸乳酪 Yogurt.

匈牙利式炖鸡肉 Chicken Paprika instructions

 1. 把萝卜,马铃薯和番茄切块 Cut carrot, potato and tomato into pieces.
 2. 用辣椒粉腌鸡肉10分钟 Marinate chicken with paprika powder for 10mins.
 3. 打开压力锅,加入牛油 Turn on pressure cooker and add in butter.
 4. 加入大葱,萝卜和马铃薯翻炒 Add in onion, carrot and potato, stir-fry.
 5. 加入番茄,鸡肉和约3汤匙的辣椒粉翻炒 Add in tomato, chicken and 3 tablespoon of paprika powder, stir-fry.
 6. 加入1碗清水,用压力锅煮15分钟 Add 1 bowl of water and cook in pressure cooker for 15mins.
 7. 15分钟后加入少许盐和1汤匙酸乳酪,慢火煮2分钟。After 15mins, add some salt and 1 tablespoon of yogurt, cook for another 2mins with low heat.

Leave a Comment